De Privacyverklaring van Lichting98

Ontwerpburo Lichting98, gevestigd aan Prins Hendrikkade 107b, 3071KJ Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Nils Hilbers is de Functionaris Gegevensbescherming van Ontwerpburo Lichting98.

Hij is te bereiken via design@lichting98.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ontwerpburo Lichting98 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via design@lichting98.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Uw naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwsbrieven (1x per jaar)

Uw naam, e-mailadres, website en telefoonnummer die u afgeeft voor een offerteaanvraag, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken. We slaan deze gegevens op in ons CRM-systeem. Tot het moment dat u een klant bij ons wordt, doet Ontwerpburo Lichting98 niets met deze gegevens.

Als Ontwerpburo Lichting98 een domeinnaam of SSL-certificaat voor u aanvraagt, moeten we daarbij de bedrijfsnaam, NAW-gegevens en het KvK-nummer van de klant hebben. Deze gegevens voeren we in op de website van een hostingpartij. Zij regelen vervolgens het domein of het certificaat. We slaan deze gegevens ook op in ons CRM-systeem om een factuur te kunnen sturen.

Door de gegevens aan Ontwerpburo Lichting98 te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor je gaan uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ontwerpburo Lichting98 neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ontwerpburo Lichting98) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ontwerpburo Lichting98 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen je persoonsgegevens binnen 7 dagen uit het systeem worden verwijderd. De gegevens in ons CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen met derden

Verkoop of delen van persoonsgegevens

Ontwerpburo Lichting98 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ontwerpburo Lichting98 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ontwerpburo Lichting98 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. Wij doen dit om te kunnen zien hoe onze website wordt gebruikt. Google Analytics levert overzichtelijke rapportages over het gebruik van onze website. Google Analytics genereert informatie over uw gebruik van onze website door een zogenoemde cookie te plaatsen op uw computer.

Lichting98 heeft met Google Inc. een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google Analytics voor ons verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd en is niet persoonlijk herleidbaar. De locatie van bezoekers is wel herleidbaar. Lichting98 heeft Google Inc. geen toestemming gegeven deze informatie te delen met eigen commerciële afdelingen of deze te verschaffen aan derden, tenzij Google Inc. daartoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google Inc. verwerken. Op dit laatste heeft Lichting98 helaas geen invloed.

U kunt het vastleggen en verwerken van door cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door een zogenoemde opt-out browser add-on te installeren. Dat kan onder meer via deze link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

MailChimp

Ontwerpburo Lichting98 gebruikt MailChimp om een keer per jaar een mailing naar klanten te versturen. Deze e-mails zijn informatief en geen reklame. Geadresseerden kunnen zich op elk moment uitschrijven van deze mailing. MailChimp maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover kunt u vinden in de privacy policy van MailChimp. Lichting98 heeft met MailChimp een verwerkersovereenkomst gesloten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Rechten mbt. uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ontwerpburo Lichting98 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar design@lichting98.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ontwerpburo Lichting98 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ontwerpburo Lichting98 heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Ontwerpburo Lichting98 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via design@lichting98.nl.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan het ‘https’ in de adresbalk en het hangslotje in de adresbalk.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.