Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98

Deze Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98 zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (Ontwerpburo Lichting98) gesloten overeenkomsten.

1. De uitvoering van de overeenkomst

1.1
Ontwerpburo Lichting98 zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.

1.2
Voor zover noodzakelijk zal Ontwerpburo Lichting98 de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De opdrachtgever is verplicht Ontwerpburo Lichting98 te informeren omtrent de voortgang van de ontwikkelingen zodat zij in staat is een goede voortgang van de overeenkomst mogelijk te maken.

1.3
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ontwerpburo Lichting98 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

1.4
In geval Ontwerpburo Lichting98 bepaalde werkzaamheden door derden laat uitvoeren, is de derde gerechtigd om geringe wijzigingen aan te brengen in de uitvoering van de opdracht, om in samenhang met het aangebodene, bijvoorbeeld met betrekking tot kleur, schaal en materiaalkeuze, visueel tot een goed geheel te komen.

2. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

2.1
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan Ontwerpburo Lichting98.

2.2
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Ontwerpburo Lichting98 tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, websites, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films of andere materialen of elektronische bestanden, eigendom van Ontwerpburo Lichting98, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derde ter hand zijn gesteld.

3. Naamsvermelding

3.1
Indien het werk zich er voor leent zal de opdrachtgever (laten) zorg dragen voor naamsvermelding van Ontwerpburo Lichting98 op of bij het ontwerp. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden zal in onderling overleg worden vastgesteld. Ontwerpburo Lichting98 is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) verwijderen.

3.2
Op websites zal Ontwerpburo Lichting98 de naamsvermelding voorzien van een hyperlink naar de website van Ontwerpburo Lichting98. Dat is www.lichting98.nl of www.lichting98.com.

4. Garanties, gebruik en licentie

4.1
Ontwerpburo Lichting98 is volledig verantwoordelijk voor het concept c.q. ideeën.

4.2
Ontwerpburo Lichting98 garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

4.3
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Ontwerpburo Lichting98, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.

4.4
Ontwerpburo Lichting98 garandeert dat het geen rechten aan derde(n) ter zake van het ontwerp heeft verleend of zal verlenen.

4.5
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Ontwerpburo Lichting98 niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

4.6
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder toestemming van Ontwerpburo Lichting98 veranderingen in de voorlopige of de definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

4.7
Ontwerpburo Lichting98 heeft, rekening houdend met de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen promotie.

5. Offertes, aanbetalingen en het uurtarief

5.1
Alle begrotingen, aanbiedingen en prijsopgaven van Ontwerpburo Lichting98 zijn geheel vrijblijvend. Tenzij anders aangegeven, zijn de offertes van Ontwerpburo Lichting98, geldig gedurende een periode van 4 weken.

5.2.
De in een prijsopgave vermelde prijzen zijn exclusief btw en transportkosten, tenzij anders aangegeven.

5.3
Lichting98 werkt met een voorschot van vijftig procent (50%). Na akkoord van de opdrachtgever voor de door Ontwerpburo Lichting98 gemaakte offerte, ontvangt de opdrachtgever een factuur voor de aanbetaling. Wij beschouwen het voldoen van de aanbetaling als bevestiging van het akkoord voor de opdracht. De afsluitende factuur ontvangt de opdrachtgever nadat de laatste werkzaamheden zijn afgerond.

5.4
Voor alle werkzaamheden die buiten gemaakte offerte vallen, rekent Ontwerpburo Lichting98 een uurtarief van € 85,00 (exclusief btw). Ontwerpburo Lichting98 zal geen extra uren op eigen initiatief maken en deze zonder overleg bij de opdrachtgever declareren.

6. Betaling

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Ontwerpburo Lichting98 nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Ontwerpburo Lichting98 gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betaling, komen ten laste van de opdrachtgever.

7. De overeenkomst en opzegging

7.1
Indien u akkoord gaat met een offerte van Ontwerpburo Lichting98, dan ontvangen wij graag één exemplaar van de offerte ondertekend retour. Voor akkoord wordt door ons ook gezien een e-mail met daarin de vermelding ‘Hierbij gaan wij akkoord met offerte van [offertedatum]’ of een mondeling akkoord. In het geval van een mondeling akkoord zal dit door ons via e-mail bij u worden bevestigd.

7.2
Door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden kunnen prijsopgaven wijzigingen ondergaan.

7.3
Het intrekken en/of opzeggen van een opdracht, op elk moment na akkoord van de offerte, dient door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien opdrachtgever een opdracht intrekt, heeft Ontwerpburo Lichting98 recht op vergoeding van zowel het gehele honorarium dat Ontwerpburo Lichting98 zou toekomen bij volledige uitvoering van de opdracht, alsmede alle overige kosten die reeds zijn gemaakt.

8. Aansprakelijkheid

8.1
Ontwerpburo Lichting98 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
b. fouten of verkeerde instellingen van de websitehoster;
c. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
d. fouten van, door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
e. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

8.2
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Ontwerpburo Lichting98, is de aansprakelijkheid van haar voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in verhouding staat tot de omvang van de opdracht en het verstrekte honorarium.

8.3
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

9. Incassokosten

9.1
Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

9.2
Indien Ontwerpburo Lichting98 hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.3
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

10. Overmacht

10.1
Onder overmacht wordt verstaan de omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Ontwerpburo Lichting98 zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Ontwerpburo Lichting98; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten: niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Ontwerpburo Lichting98 afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

10.2
Ontwerpburo Lichting98 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Ontwerpburo Lichting98 zijn verbintenis had moeten nakomen.

10.3
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Ontwerpburo Lichting98 opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Ontwerpburo Lichting98 niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.4
Indien Ontwerpburo Lichting98 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. het leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Ontwerpburo Lichting98 is gevestigd.

Op al onze diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Aan opdrachtgevers is een exemplaar ter beschikking gesteld. De algemene voorwaarden zijn te lezen op de website: www.lichting98.nl/algemene-voorwaarden. Een papieren exemplaar van deze voorwaarden is op te vragen via design@lichting98.nl.